Kuyum Ticareti Yetki Belgesi Hakkında Bilgilendirme

01 Şubat 2023

                                  KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ
 

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; kuyum ticareti yapabilmek için yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve yetki belgesi alma şartları anılan Yönetmelikte sıralanmıştır. Kuyumculuk yetki belgesi, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte sayılan şartları taşıyanlara, başvuru üzerine kuyumculuk faaliyeti yapmaları için verilir. Bu yetki belgesine sahip olmayanların, kuyumculuk faaliyeti yapması, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanması yasaklanmıştır.

 
Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar
1. Meslek odasına kayıtlı olunması,
2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
3. Yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması
4. Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,
5. Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
Kuyumcuların;
6. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
7. İflas etmemiş veya İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
8. Kasten işlenen suçlardan dolayı  toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekmektedir.
 
 Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS)
Kuyum ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) oluşturulmuştur. Yetki belgesi başvuruları, https://ktbs.ticaret.gov.tr adresinde yer alan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden T.C. vatandaşları tarafından e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılmaktadır. Yetki belgesine ilişkin tüm süreç KTBS üzerinden yürütülmekte olup başvurunun gerçekleştirilmesi üzerine kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Yetki belgesine sahip kuyum işletmelerinin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler
1. Meslek Odası Kayıt Belgesi
2. Başvuru tarihi itibarıyla Vergi Borcu Yoktur Yazısı (KAYSERİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ adına alınmalı.)
3. Ustalık Belgesi/Mesleki Yeterlilik Belgesi
4. Kuyum Ticaretine İlişkin Ortaöğretim/Yükseköğretim Mezuniyet Belgesi/Diploması (Ustalık belgesinden muafiyet sağlanan alan var ise)
5. Çalışana ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Yetki belgesi tam zamanlı çalışanın ustalık belgesine dayanılarak alınacak ise)